sub01
홈 > BRAND
카테고리 Corona Line
제목 MBL C51 Integrated Amplifier
 

 <제품사양>

General


무게 : 23kg
크기(케이블 없이) : W 45,0 cm / D 44,5 cm / H 14,5 cm
라인전압 : 230 Vac / 50 Hz or 115 Vac / 50/60 Hz (단일 전압, 공장 설정은 국가에 따라 다름)

소비전력
대기 상태 : < 0.5 VA
유휴 상태  : < 70 VA
최대 : < 1000 VA (w. 2 x 300 W @ 4 Ohm)


Connections

입력
RCA unbalance :

2 x MBL CD1 / CD2
2 x Tuner AUX1 / AUX2
1 x Processor By-Pass
XLR balance(unity gain) : 1 x Symmetrical
Options :

1 x optional 2nd Symmetrical In (XLR) or
1 x optional Phono Module (RCA)


출력
RCA Unbalance :

1 x Variable Out
1 x Fixed Record Out
스피커 :

1 x Fixed Record Out
1 x pair Loudspeaker Binding Posts
그 외 :

Ground Terminal
2 x MBL SmartLink


프리앰프 부분

출력레벨 / 최대출력
가변 RCA 출력 :

0 … 5 V @ 2 V Input, max 1.7 V *1 (볼륨 설정에 따라)
*1: 정격 전원에 대한 입력 전압
고정 기록 출력 : 2 V @ 2 V Input, max. 8 V
표준/최대 출력 레벨(포노제외) : 2 V / 8V (볼륨 설정에 따라)
절대극성 : In-Phase (RCA / XLR Pin2)
주파수 범위(모든 입력과 포노 출력 제외) : DC - > 200 kHz


출력 임피던스
모든 RCA 출력 : 100 Ohm

입력 임피던스
CD와 프로세서 파이패스 : ≥ 5 kOhm

AUX 입력 : 50 kOhm

XLR 입력 : 10 kOhm


신호 노이즈 비율(모든 입력, 포노 출력은 제외) : > 110 dB (A) @ 2 V Input, Volume set to 0 dBr / unity gain
채널 분리(모든 입력, 포노 출력은 제외) : > 100 dB @ 1 kHz
총 왜곡 + 노이즈(모든 입력, 포노 출력은 제외) : < 0.001 % @ 2V Input / 1kHz, Volume set to 0 dBr / unity gain


파워앰프 부분

정격전원
Stereo 4 Ohm :
2 x 300 W
Stereo 8 Ohm : 2 x 180 W
Stereo 2 Ohm : 2 x 400 W

최고 출력 전압 : 62 Vp
최고 출력 전류 : 20 Ap

입력 감도(RCA / XLR) : 100 mV for 1 W @ 4 Ohm
정격 입력 전압(RCA / XLR) : 1.70 V for 300 W @ 4 Ohm

전압게인 : 20 (26 dB)

절대 극성 : In-Phase

신호/노이즈 비율 @정격출력 : 122 dB (A) @ 300 W / 4 Ohm
신호/노이즈 비율 @1Watt : 98 dB (A) @ 1 W / 4 Ohm
상응하는 입력 노이즈 : 124 dB (A) @ 2 V Input
주파수 응답 : < 10 Hz – 45 kHz

왜곡 THD + N : Typ. 0.01 % @ 3 W from 20 Hz … 20 kHz

댐핑 팩터 : > 100 (40 dB) @ 1 kHz / 4 Ohm

채널 분리 : > 90 dB @ 1 kHz